GDPR - Zásady zpracování osobních údajů


1)Správce osobních údajů Komplet Sport Servis s.r.o. (dále jen "KSS"), se sídlem: Hejnická 560/20, Praha 9, 190 00, IČO: 09240870 (dále jen "Správce") Právním základem pro zpracování osobních údajů je smlouva mezi KSS a klientem (dále jen "Subjekt údajů").

2)Účel zpracování osobních údajů Účelem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy a plnění zákonné povinnosti Správce dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Účelem zpracování osobních údajů jsou dále i oprávněné zájmy Správce např. přímý marketing a vymáhání pohledávek. Osobní údaje o zdravotním stavu poskytuje klient za účelem předání těchto údajů smluvním poskytovatelům zdravotních služeb.

3) Doba zpracování osobních údajů Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu platnosti smlouvy a řídí se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "Nařízení").

4) V souladu s článkem 13 Nařízení Správce informuje Subjekt údajů: - Osobní údaje jsou zpracovány na základě svobodného souhlasu Subjektu údajů - důvodem poskytnutí osobních údajů je účel zpracování osobních údajů (viz bod 2).

5) Práva Subjektu údajů: - právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů - právo požadovat přístup ke svým osobním údajům - právo upravit, vymazat či jinak omezit zpracovávání osobních údajů - podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, postupuje-li Správce v rozporu s Nařízením.

6) Poskytování osobních údajů je smluvním požadavkem společnosti KSS. V případě neposkytnutí těchto údajů nelze poskytnout subjektu údajů plnění dle smlouvy.

7) Kontakt na Správce info@kompletsportservis.cz